TECHNICKÉ PROHLÍDKY, ZKOUŠKY A REVIZE

Prováděné specializovanými odborníky na základě následujících osvědčení:

- pověření společnosti k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických (UTZ-E) dle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. (Drážní zákon), vydané MD
– odborem drah, železniční a kombinované dopravy

- uznání společnosti jako externího posuzovatele bezpečnosti pro strukturální subsystémy „řízení a zabezpečení (traťová část)“ dle přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 352/2009, o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik (nařízení CSM), vydané DÚ Praha

- osvědčení k provádění revizí

- vyhrazených technických zařízení elektrických (VTZ-E) bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného v objektech bez nebezpečí i s nebezpečím výbuchu, vydané TIČR v souladu s § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, s použitím § 9 vyhl. č. 50/1978 Sb., v druhu a rozsahu dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. – E1A a E1B

- určených technických zařízení elektrických (UTZ-E) dle zák. č. 266/1994 Sb. v rozsahu dle § 1 odst. 4 vyhl. č. 100/1995 Sb., vydané DÚ Praha ve smyslu § 48 zák. č. 266/1994 Sb., o drahách

technicke-300x172.jpg